ganite

ganite

pypi i ganite

2 Versions

0.1.2

1 year ago

Changelog:

  • GANITE v0.1.2
  • cmgp v0.1.2
  • CATENets v0.1.3

0.1.1

1 year ago

Release packages:

  • CMGP v0.1.1
  • GANITE v0.1.1

2 Versions

TagPublished
0.1.21yr ago
0.1.11yr ago