tv

tieq-viet

A library for converting Tiếng Việt to Tiếq Việt

Showing:

Readme

tieq-viet

Build Status Clojars Project npm version

A library for converting Tiếng Việt to Tiếq Việt, based on this newly suggested IPA.

Install

  • With Node
$ npm install tieq-viet
  • With Leiningen/Boot
[tieq-viet "1.1.3"]

Usage

  • js
var tieqViet = require('tieq-viet');

tieqViet.encode('Tiếng Việt giàu và đẹp. Đùa đấy ahihi đồ ngốc.');
// Tiếq Việt zàu và dẹp. Dùa dấy ahihi dồ qốk.
  • clj(s)
(require '[tieq-viet.core :as tieq-viet])

(tieq-viet/encode "Tiếng Việt giàu và đẹp. Đùa đấy ahihi đồ ngốc.")
;=> Tiếq Việt zàu và dẹp. Dùa dấy ahihi dồ qốk.

Release

NPM

$ npm login
$ npm publish

License

MIT © 2017 Quan