@sylo/polkadot-types

@sylo/polkadot-types

npm i @sylo/polkadot-types

2 Versions

0.48.2

latest
4 years ago

0.48.1

4 years ago

2 Versions

TagPublished
0.48.2latest4yrs ago
0.48.14yrs ago