@apollo/space-kit

πŸ‘©β€πŸš€ Home base for Apollo's design system: https://space-kit.netlify.com

Showing:

Popularity

Downloads/wk

3K

GitHub Stars

86

Maintenance

Last Commit

9d ago

Contributors

30

Package

Dependencies

17

License

MIT

Type Definitions

Tree-Shakeable

No?

Categories

Readme

Space Kit

The home base for Apollo's design system, Space Kit provides essential design resources for our developers to use in the Apollo-branded interfaces that they create.

Getting started

npm install @apollo/space-kit @emotion/core @emotion/cache framer-motion

Usage

Import things into your JS app from the @apollo/space-kit package. All available exports are documented here.

import "@apollo/space-kit/reset.css"; // import this at app root
import { colors } from "@apollo/space-kit";

function MyComponent() {
 return (
  <button
   style={{
    backgroundColor: colors.indigo.dark,
    color: "white",
    border: `1px solid ${colors.grey.light}`,
   }}
  >
   ...
  </button>
 );
}

Exports

Stylesheet reset

TODO: Move this to storybook docs

A "base" stylesheet with a few sensible rules. It uses normalize.css to smooth out any inconsistencies between the ways that different browsers render elements. It also applies box-sizing: border-box; to everything, for a better element sizing experience. Lastly, the stylesheet imports and sets our two main font families: Source Sans Pro, and Source Code Pro.

You'll probably want to include this file once in your app, ideally at the top-most level. For instance, in a Gatsby site that would be your layout.js component.

JS + webpack or similar

import "@apollo/space-kit/reset.css";

LESS

@import (inline) "../node_modules/@apollo/space-kit/reset.css

FAQ

My icons aren't showing up in the UI

Make sure that the icon component has a width and height applied to it. That can mean applying classes or styles directly to the Icon component, or setting the component to have height: 100% and width: 100% and then applying a size to the containing element.

Why can't I import from IconServices from @apollo/space-kit/icons?

My goal was to minimze the bundle size increase caused by using these icons. If I had named exports from space-kit/icons, then the user would have to make sure they are tree-shaking to only import the icons they are actually using. engine-frontend is not yet tree-shaking, so we decided to not make the imports an option.

Why does each icon have a named export instead of a default export?

The engine-frontend team and Apollo OSS teams have decided to not use default exports; this continues that trend.

Developing Space Kit

Developing locally against Storybook is easy; run npm run storybook.

Run npm run watch to watch the entire project for changes and recompile on the fly.

You can use npm link to develop Space Kit features directly inside another project with a little bit of work. npm link does not work out of the box, however, because of React hooks requiring that the same instance of react be used everywhere in an application. We must use the same instance of React both in this project and in your consuming project. If you're using webpack, add resolve.alias fields to your project's configuration like so:

resolve: {
 alias: {
  // Used for `npm link`'ing to Space Kit
  react: path.resolve('./node_modules/react'),
  // Used for `npm link`'ing to Space Kit
  'react-refresh/runtime': path.resolve(
   './node_modules/react-refresh/runtime',
  ),
 },
},

Tests

We use jest and testing-library for unit/integration tests and will soon use Chromatic for visual regression testing.

Integration Tests

The hardest part about writing tests is knowing what should be tested and what shouldn't. Test interactions: test whatever you'd test by hand that would give you release confidence.

A few dos and don'ts:

Some resources on testing:

Releases

Releases are handled automatically after merging PRs by intuit/auto. You can split PRs into a feature branch and then send that as a PR to main; that'll use all the different PRs to create the changelog.

Semver

Each PR needs to have a SemVer lable in GitHub so auto knows how to . Available labels are:

 • patch - Increment the patch version when merged
 • minor - Increment the minor version when merged
 • major - Increment the major version when merged
 • prerelease - Create a pre-release version when merged
 • skip-release - Preserve the current version when merged
 • internal - Changes only affect the internal API
 • documentation - Changes only affect the documentation

Use skip-release if you don't want an automatic release with your PR.

There is a CircleCI job that checks that an appropriate label is on the PR. It will always fail initially. GitHub actions are set up to re-run the CI check when labels are added or removed. it can be found in .github/main.workflow.

Changelog

The changelog will be updated automatically with the title of your PR used as the line item in the changelog. The sections of the changelog will decided by the labels you gave your PR. If you want to add more information for the changelog, add a ## Release Notes section in your PR description. https://intuit.github.io/auto/pages/auto-changelog.html#additional-release-notes

Beta Releases

While local development should be done with npm link,sometimes we need to release pre-release versions so you can see the effects of Space Kit changes in your project somewhere you can't use npm link, like in a pull request. In that case, there are two options:

 1. All Space Kit PRs automatically publish a canary build on npm and addd a link to that in your PR description
 2. You can build your own canary anytime by running npx auto canary

Resources

Rate & Review

Great Documentation0
Easy to Use0
Performant0
Highly Customizable0
Bleeding Edge0
Responsive Maintainers0
Poor Documentation0
Hard to Use0
Slow0
Buggy0
Abandoned0
Unwelcoming Community0
100